Bengali numerals

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

Bengali numerals (সংখ্যা shôngkhæ), are the numeral system used in Bengali language, Assamese language, Bishnupriya Manipuri and Meithei language languages. The Bengali numerals has more dominant usage in the Bengali and Assamese languages, unlike the dominant usage of Arabic numerals in most of the other world languages.

Base Numbers

Bengali numeral Hindu-Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanization of Assamese
0 শূন্য shunnô শূন্য xhunyô
1 এক æk এক ek
2 দুই dui দুই dui
3 তিন tin তিনি tini
4 চার char চাৰি sari
5 পাঁচ pãch পাঁচ pans
6 ছয় chhôy ছয় shôy
7 সাত shat সাত xat
8 আট at আঠ ath
9 নয় nôy

Extended Numbers

Bengali numerals Arabic numerals translation Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanization of Assamese
১০ 10 দশ dôsh দহ dôh
১১ 11 এগার ægarô এঘাৰ egharô
১২ 12 বারো baro বাৰ barô
২০ 20 কুড়ি (বিশ) kuri (bish) বিছ biss
২১ 21 একুশ ækush একৈছ ekôiss
৩০ 30 ত্রিশ (তিরিশ) trish ত্ৰিছ triss
৪০ 40 চল্লিশ chôllish চল্লিছ sôlliss
৫০ 50 পঞ্চাশ pônchash পঞ্চাছ pônsass
৬০ 60 ষাট shaṭ ষাঠি xhathi
৭০ 70 সত্তর shôttôr সত্তৰ xôttôr
৮০ 80 আশি ashi আঁশি anxhi
৯০ 90 নব্বই nôbbôi নব্বৈ nôbbôi
১০০ 100 শত (একশ) shôtô এশ/শ exhô/xhô
১০০০ 1,000 হাজার (সহস্র) hajar (shôhôshrô) এহেজাৰ/হাজাৰ ehezar/hazar
১০,০০০ 10,000 দশ হাজার dôsh hajar দহ হাজাৰ dôh hazar
১,০০,০০০ 100,000 লক্ষ (লাখ) lôkkhô (lakh) লাখ lakh
১০,০০,০০০ 1,000,000 দশ লক্ষ dôsh lôkkhô নিযুত nizut
১,০০,০০,০০০ 10,000,000 কোটি koti এক কোটি/কোটি ek kûti/kûti
১০,০০,০০,০০০ 100,000,000 দশ কোটি dôsh koti দহ কোটি dôh kûti
১০০,০০,০০,০০০ 1,000,000,000 শঙ্খ shôngkhô এশ কোটি/শঙ্খ exhô kûti/xhôngkhô

See also

References