Viceroy of Liangjiang

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. The Viceroy of Liangjiang (Viceroy of Liangkiang; Chinese: 两江总督), fully referred to in Chinese as the Governor-General of the Two Yangtze Provinces and Surrounding Areas Overseeing Military Affairs, Provisions and Funds, Manager of Waterways, Director of Civil Affairs (Chinese: 總督两江等處地方,提督軍務、糧餉、管理河道兼巡撫事), was one of eight regional viceroys in China proper during the Qing dynasty of China. The Viceroy of Liangjiang had jurisdiction over the provinces of Jiangsu, Jiangxi and Anhui. Because Jiangsu and Anhui were once the combined province of Jiangnan (South of the Yangtze), the province was known, along with Jiangxi (west of the Yangtze) as the two jiangs (kiangs), hence the name "Liangjiang" ("Liangkiang"). Chinese historians often rank the Viceroy of Zhili as the most honorable and powerful, and the Viceroy of Liangjiang as the richest of the eight.

List of Viceroys

 1. 1656-1668: Lang Tingzuo (郎廷佐)
 2. 1668-1673: Maleji (麻勒吉)
 3. 1673-1681: Axixi (阿席熙)
 4. 1681-1684: Yu Chenglong (于成龙)
 5. 1684-1687: Wang Xinming (王新命)
 6. 1687-1688: Dong Ne (董讷)
 7. 1688-1694: Fulata (傅拉塔)
 8. 1694-1698: Fan Chengxun (范承勋)
 9. 1698-1700: Zhang Penghe (张鹏翮)
 10. 1700-1706: Ashan (阿山)
 11. 1706-1709: Shao Mubu (邵穆布)
 12. 1709-1712: Gali (噶礼)
 13. 1712: Lang Tingji (郎廷极)
 14. 1712-1717: Heshou (赫寿)
 15. 1717-1722: Changding (长鼎)
 16. 1722-1726: Zhabina (查弼纳)
 17. 1726-1730: Fan Shiyi (范时绎)
 18. 1730: Shi Yizhi (史贻直)
 19. 1730-1732: Yin Jishan (尹继善)
 20. 1732-1733: Wei Tingzhen (魏廷珍)
 21. 1733: Gao Qizhuo (高其倬)
 22. 1733-1737: Zhao Hong'en (赵宏恩)
 23. 1737: Qingfu (庆复)
 24. 1737-1739: Nasutu (那苏图)
 25. 1739-1740: Hao Yulin (郝玉麟)
 26. 1740-1741: Yang Chaozeng (杨超曾)
 27. 1741-1742: Nasutu (那苏图)
 28. 1742-1743: Depei (德沛)
 29. 1743-1748: Yin Jishan (尹继善)
 30. 1748: Celeng (策楞)
 31. 1748-1751: Huang Tinggui (黄廷桂)
 32. 1751-1753: Yin Jishan (尹继善)
 33. 1753-1754: E Rong'an (鄂容安)
 34. 1754-1765: Yin Jishan (尹继善)
 35. 1765-1779: Gao Jin (高晋)
 36. 1779-1786: Sazai (萨载)
 37. 1786-1787: Li Shijie (李世杰)
 38. 1787-1790: Shulin (书麟)
 39. 1790-1791: Sun Shiyi (孙士毅)
 40. 1791-1794: Shulin
 41. 1794-1795: Fugang (富纲)
 42. 1795-1796: Funing (福宁)
 43. 1796-1797: Suling'a (苏陵阿)
 44. 1797-1799: Li Fenghan (李奉翰)
 45. 1799-1803: Fei Chun (费淳)
 46. 1803-1805: Chen Dawen (陈大文)
 47. 1805-1809: Tiebao (铁保)
 48. 1809: Alinbao (阿林保)
 49. 1809-1811: Songjun (松筠)
 50. 1811: Lebao (勒保)
 51. 1811-1816: Bai Ling (百龄)
 52. 1816-1824: Sun Yuting (孙玉庭)
 53. 1824-1825: Wei Yuanyu (魏元煜)
 54. 1825-1827: Qishan (琦善)
 55. 1827-1830: Jiang Youxian (蒋攸銛)
 56. 1830-1835: Tao Shu (陶澍)
 57. 1836-1837: Lin Zexu (林则徐)
 58. 1839-1839: Lin Zexu
 59. 1839: Chen Luan (陈銮) (Deng Tingzhen (邓廷桢)
 60. 1839-1840: Yilibu (伊里布)
 61. 1840-1841: Yuqian (裕谦)
 62. 1841-1842: Niu Jian (牛鉴)
 63. 1842-1844: Qiying (耆英)
 64. 1844-1847: Bichang (璧昌)
 65. 1847-1849: Li Xingyuan (李星沅)
 66. 1849-1853: Lu Jianying (陆建瀛)
 67. 1853-1857: Yiliang (怡良)
 68. 1857-1860: He Guiqing (何桂清)
 69. 1860-1861: He Jing (何璟)署
 70. 1861-1865: Zeng Guofan (曾国藩)
 71. 1865-1866: Li Hongzhang (李鸿章)
 72. 1866-1868: Zeng Guofan (曾国藩)
 73. 1868-1870: Ma Xinyi (马新贻)
 74. 1870-1872: Zeng Guofan (曾国藩)
 75. 1872-1873: Zhang Shusheng (张树声)
 76. 1873-1874: Li Zongxi (李宗羲)
 77. 1874-1875: Liu Kunyi (刘坤一)
 78. 1875-1879: Shen Baozhen (沈葆桢)
 79. 1879-1881: Liu Kunyi (刘坤一)
 80. 1881: Peng Yulin (彭玉麟)
 81. 1881-1884: Zuo Zongtang (左宗棠)
 82. 1884: Yulu (裕禄)
 83. 1884-1887: Zeng Guoquan (曾国荃)
 84. 1887: Yulu (裕禄)
 85. 1888-1890: Zeng Guoquan (曾国荃)
 86. 1890-1894: Liu Kunyi (刘坤一)
 87. 1894-1895: Zhang Zhidong (张之洞)
 88. 1895-1902: Liu Kunyi (刘坤一)
 89. 1902-1903: Zhang Zhidong (张之洞)
 90. 1903-1904: Wei Guangtao (魏光焘)
 91. 1904: Li Xingrui (李兴锐)
 92. 1904-1906: Zhou Fu (周馥)
 93. 1906-1909: Duanfang (端方)
 94. 1909-1911: Zhang Renjun (张人骏)

Template:Viceroys of the Qing dynasty